Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden / zakelijke gegevens

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Henk van Lambalgen Photography en de wederpartij, inclusief offertes en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, alsook na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Het accepteren van de offerte wordt gezien als opdrachtbevestigingen en een akkoord met de algemene voorwaarden.

Prijzen

Alle prijzen zoals vermeld op de website en in offertes zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

Betaling

De betaling loopt in overeenstemming met de fotograaf. Regelingen zijn mogelijk echter is ten alle tijden 100% van het factuur betaald VOOR aflevering van de reportage.
Na het verstrijken van de betalingstermijnen is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten recht voor zijn rekening. Indien niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt, heeft Henk van Lambalgen Photography het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

Klachten

Alle tijdig ingediende klachten met betrekking tot de levering of kwaliteit, zullen door Henk van Lambalgen Photography in behandeling worden genomen. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Henk van Lambalgen Photography te worden meegedeeld. Henk van Lambalgen Photography zal voor zover redelijkerwijze mogelijk, trachten binnen redelijke termijn alsnog werk af te leveren naar tevredenheid van de wederpartij.

Aansprakelijkheid

Henk van Lambalgen Photography is niet aansprakelijk voor schade
welke bij de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld
of opzet aan de zijde van Henk van Lambalgen Photography of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in die gevallen beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Henk van Lambalgen Photography wijst erop dat er enkel met professionele apparatuur gewerkt wordt en er reservecamera’s en lenzen aanwezig zijn bij een opdracht. Indien desondanks technische of logistieke problemen tot gevolg hebben dat de reportage niet of onvoldoende tot stand komt, wordt dit op voorhand door partijen als overmacht aangemerkt, op grond waarvan Henk van Lambalgen Photography geen aansprakelijkheid zal aanvaarden. In geval van overmacht kan als gevolg van het gebrekkige resultaat Henk van Lambalgen Photography besluiten het (aan)betaalde bedrag gedeeltelijk of geheel te restitueren.

 

Het bruidspaar, of de eventuele ceremoniemeester, wordt verzocht te bewerkstelligen dat Henk van Lambalgen Photography niet wordt gehinderd in de werkzaamheden door de aanwezigheid van andere professionele fotografen en gasten die tijdens de ceremonie foto’s maken. Het is aan te raden de gasten te vragen tijdens de ceremonie geen foto’s te maken, opdat het bruidspaar en gasten rustig kunnen genieten van het moment. Henk van Lambalgen Photography kan geen verantwoordelijkheid dragen voor een esthetisch minder geslaagd resultaat indien er telkens handen met telefoons of camera’s op de aan te leveren foto’s staan.

 

Auteursrecht

Alle foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Henk van Lambalgen Photography. Zonder schriftelijke toestemming van Henk van Lambalgen Photography mogen de foto’s niet voor publicatie of andere doeleinden gebruikt worden, noch mogen de foto’s worden aangepast of bewerkt. De gemaakte foto’s mogen door Henk van Lambalgen Photography worden gebruikt in zijn portfolio, eigen reclamewerk, op zijn website, blog, inzending voor publicatie op blogs of in magazines, voorbeeldalbums of in het kader van een vakwedstrijd. Indien Henk van Lambalgen Photography het materiaal voor andere doeleinden wil gebruiken, zal hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij worden gevraagd.

Privacy

Persoonsgegevens die opgenomen worden bij een opdracht, worden gebruikt voor het verwerken van die opdracht en voor het verstrekken van informatie aan de wederpartij. De persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden of voor andere doeleinden gebruikt.

 

Annulering

Indien een opdracht wegens omstandigheden die aan de wederpartij moeten worden toegeschreven, wordt geannuleerd tot 3 maanden voor de reportagedatum, worden naast de aanbetaling geen additionele kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 3 maanden en 30 dagen voor de reportage datum, wordt 50% van het totale overeengekomen offertebedrag in rekening gebracht, binnen 30 dagen voor de reportagedatum wordt 75% van het totale overeengekomen offertebedrag in rekening gebracht. De aanbetaling wordt op het te betalen bedrag in mindering gebracht. Indien door overmacht van de kant van Henk van Lambalgen Photography, Henk van Lambalgen niet in staat is de opdracht uit te voeren, zal deze alles in het werk stellen om een gelijkwaardige vervanger te vinden. Indien geen gelijkwaardige vervanger gevonden kan worden, of het bruidspaar kan zich niet vinden in de keuze van Henk van Lambalgen, zal het gehele bedrag worden teruggestort.

 

Verplaatsing

Indien de opdracht naar een andere datum wordt verplaatst, zal Henk van Lambalgen Photography de opdracht, indien mogelijk, alsnog uitvoeren. Indien het voor Henk van Lambalgen Photography onmogelijk blijkt de opdracht op de andere datum uit te voeren, dan geldt bovenstaande vergoedingsregeling voor wat betreft annulering.

 

Bewaren Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal van reportages wordt minimaal 1 jaar bewaard door
Henk van Lambalgen Photography. Binnen dit jaar kunnen foto’s opgevraagd worden en kan een album worden besteld.

Garantie

Bij een opdracht tot het maken van een reportage geeft Henk van Lambalgen Photography de garantie dat hij, buiten gevallen van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig is en de opdracht als deskundig fotograaf zal uitvoeren. Indien Henk van Lambalgen Photography ten gevolge van overmacht verhinderd is (tijdig) aanwezig te zijn, kan afhankelijk van het resultaat Henk van Lambalgen Photography besluiten het reeds (aan)betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk te restitueren. Onvoorziene verhindering zal nimmer aanleiding vormen tot vergoeding van schade.

 

Nabewerking

De nabewerking is in stijl met de getoonde foto’s op www.henkvanlambalgen.com. De selectie van de te leveren foto’s zal door Henk van Lambalgen worden uitgevoerd. Daarnaast staat het Henk van Lambalgen Photography vrij een creatieve keuze te maken bij het aanleveren van foto’s in zwart/wit of kleur.

 

Levering

Levering van de foto’s zal maximaal acht weken na de reportage datum plaats vinden. Voor een digitaal samengesteld album staat een minimale levertijd van nog eens vier weken.

 

Hiervoor zal een conceptontwerp online gezet worden. De wederpartij kan na het bekijken hiervan, wijzigingen voor het ontwerp voorstellen. Het ontwerp wordt hierop aangepast en het album wordt besteld.

Zakelijke gegevens

Henk van Lambalgen Photography

Vledderplein 16
7941 NC Meppel
Email: info@henkvanlambalgen.com
Telefoon, SMS, WhatsApp: +31628679011

KvK: 57598231

Open web whatsapp
Wil je wat vragen?
Hallo! Tof dat je mijn website bezoekt. Benieuwd of jullie trouwdatum nog beschikbaar is? Vraag het hier via whatsapp! Uiteraard mag je ook andere vragen stellen...

Groetjes, Henk